IMPLEMENTATION OF THE “NOAEE” PROJECT ...
sales@noieeprints.com
Cookie Policy
bg / en

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „НОАЕЕ”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО

БЕНЕФИЦИЕНТ НОАЕЕ ООД

От 12.06.2019 г. НОАЕЕ ООД започна изпълнението на проект „ НОАЕЕ” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024-0521-C01 по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството”. Проектът се осъществява в
гр. Плевен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на целия проект е в размер 250 000.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 200 000.00 лв., 80% от допустимите разходи по проекта. Общата цел на проект „НОАЕЕ” е свързана с развитие на капацитета, устойчивостта и конкурентоспособността на новосъздаденото предприятие НОАЕЕ ООД за
десениране на текстил от изцяло естествени материали (коприна, памук и лен). Десенирането на текстил от естествени материали е част от творческите индустрии и артистичното занаятчийство. Дейността на дружеството се извършвана с принос и грижа за природата, околната среда и местната общност, като спомага за създаването на нови работни
места в района на гр. Плевен. Специфичните цели при изпълнението на проекта са свързани с формиране на квалифициран работен екип; осигуряване на система за десениране чрез дигитален печат на естествени тъкани, необходима за реализиране на пазара на предприемаческата идея; създаване на интернет страница, което пряко спомага за доброто конкурентно позициониране на продукцията на дружеството; осигуряване на съответните задължителни мерки за информиране и публичност (визуализация) на проекта. Доставките по проекта са извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедура BG16RFOP002-2.024 “Насърчаване на предприемачеството” и Оперативна програма “Иновации и
конкурентоспособност” 2014­-2020.