IMPLEMENTATION OF THE “NOAEE” PROJECT ...
sales@noieeprints.com
Cookie Policy
bg / en

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „НОАЕЕ”, ИЗПЪЛНЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ НОАЕЕ ООД

На 30.09.2020 г. НОАЕЕ ООД приключи изпълнението на проект „НОАЕЕ”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024-0521-C01 по процедура BG16RFOP002-2.024 „ Насърчаване на предприемачеството”. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
По време на изпълнението на проекта са приложени принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както при организацията на работа и изпълнение на проекта, така и в проведените процедури за избор на изпълнители и интервюта за избор на квалифицирани експерти, които бяха отворени за всички кандидати и желаещи, при равни условия и съгласно действащата нормативна рамка.
Закупената по проекта Система за десениране чрез дигитален печат на естествени тъкани позволява ефективно и екологосъобразно десениране на текстил с изцяло естествени материали (коприна, памук и лен), с много по-малък разход за суровини и материали на единица продукция. Също така с въвеждането на автоматизирания процес за дигитален печат се спестяват значителни разходи на единица продукция за електроенергия, с което въглеродният отпечатък в природата от дейността на НОАЕЕ ООД също се намалява. По този начин реализацията на проекта пряко допринася за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.